Monthly Archives Czerwiec 2017

Oświadczenie darczyńcy o przekazaniu darowizny

Przy określaniu wartości darowizny zastosowanie ma art. 14 PDOPrU, który stanowi, ze przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest, co do zasady, ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej, czyli na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Zatem darczyńca de facto przekazuje darowizny zawsze o takiej wartości, jaką cenę osiągnąłby w warunkach rynkowych sprzedając darowane rzeczy lub prawa.

więcej

Zasady amortyzacji degresywnej

Cechą charakterystyczną metody degresywnej jest to, że w każdym kolejnym roku dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest inna podstawa dokonywania tych odpisów. Metoda amortyzacji opisana w art. 16k PDOPrU nie jest „czystą” formą metody degresywnej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od coraz mniejszej podstawy opodatkowania, według przedstawionych powyżej zasad, prowadziłoby do amortyzacji danego środka trwałego w nie-

więcej

Terminy stosowania współczynników podwyższających

W razie wystąpienia warunków uzasadniających zastosowanie współczynników podwyższających, o których mowa w komentowanym przepisie, stawki amortyzacyjne ulegają podwyższeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.

więcej

Dochody spółek wodnych i ich związków

Działalność spółki wodnej 69 regulują przepisy ustawy z 24.10.1974 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz. 230 ze zm.). Spółka wodna jak też jej związki posiadają osobowość prawną. Utworzenie spółki wodnej następuje na mocy porozumienia zainteresowanych osób fizycznych i zakładów albo na podstawie decyzji starosty, z dniem wpisania jej do księgi wodnej.

Spółk...

więcej

Podstawowy okres umowy i normatywny okres amortyzacji

Powodem wprowadzenia tego pojęcia jest konstrukcja leasingu, pozwą- 4 łająca na amortyzację ekonomiczną przedmiotu leasingu w znacznie krótszym czasie, niż amortyzacja podatkowa. Podstawowym narzędziem mającym zapobiegać takim działaniom podatników jest uzależnienie niektórych, szczególnie atrakcyjnych, skutków podatkowych umowy leasingu od zawarcia takiej umowy na okres powiązany wprost ze stawkami amortyzacji poszczególnych środków trwałych. Ustawodawca uznał bowiem, że odniesienie długości trwania umowy do poszczególnych stawek amortyzacyjnych najpełniej oddaje specyfikę leasingu poszczególnych rzeczy lub praw.

więcej

Metoda zaliczenia zwykłego – dalszy opis

Ustawą z 9.6.2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 60, poz. 700) zostały dodane ust. 2 i 3 w art. 20 PDOPrU. Uregulowania obowiązujące od 1.1.2001 r. mają na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania dochodów pomiędzy spółkami zależnymi po raz pierwszy na poziomie spółki, a po raz drugi na poziomie wspólnika1. Do końca 2000 r. spółka z siedzibą w Polsce uzyskująca dywidendę od spółki zależnej, położonej poza terytorium RP, mogła odliczać zapłacony za granicą podatek tylko od dywidend. Obecnie spółka z siedzibą na terytorium RP może odliczać również podatek od zysków, z których dywidenda została zapłacona, uiszczony w państwie siedziby spółki zależnej wypłacającej dywidendę.

więcej

Dochody zarządców portów

Tematykę związaną ze zwolnieniem uję- 73 tym w art. 17 ust. 1 pkt 26 PDOPrU regulują przepisy ustawy z 20.12.1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz.U. Nr 9, poz. 44 ze zm.). Podmiotem zarządzającym, którego dochody podlegają zwolnieniu jest podmiot powołany do zarządzania portem lub przystanią morską.

więcej

Zwolnienie dochodów z pewnych dziedzin działalności

Szerszy zakres działalności rolniczej określony dla celów ustalenia wskaźnika nie oznacza, że dochód osiągany z tych źródeł będzie zawsze wolny od podatku dochodowego, przy zachowaniu warunku przeznaczenia go na działalność rolniczą. Wyłączenie to ma miejsce w przypadku dochodów z działalności wyłączonej ze zwolnienia na mocy ust. 1 a omawianego artykułu. Pogląd ten potwierdza MF we wspomnianym powyżej piśmie: „[…] dochód ten-stosownie do postanowień art. 17 ust. lapkt I ww. ustawy-nie będzie podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy, mimo osiągnięcia […] 60% wskaźnika i przeznaczenia tego dochodu na działalność rolniczą ”.

Powołany pr...

więcej

Zapis dotyczący użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia

Przepisy umów dotyczące opodatkowania należności licencyjnych będą 7 stosowane w ograniczonym zakresie w odniesieniu do transakcji zawieranych przez podmioty powiązane ze sobą, które stosują ceny transferowe. Powiązania szczególne, o których mowa powyżej, mogą dotyczyć wypłacającego należności i odbiorcy tych należności, jak również powiązań pomiędzy nimi a osobą trzecią. Wysokość kwot należności wynikająca z umów zawartych między tymi podmiotami zazwyczaj przekracza ceny rynkowe obowiązujące w obrocie gospodarczym. Regulacje umów międzynarodowych będą miały zastosowanie tylko w stosunku do uzyskanych opłat licencyjnych w granicach kwot obowiązujących w obrocie rynkowym, pomiędzy pomiotami, między którymi nie istnieją szczególne powiązania. Nadwyżka ponad tę kwotę będzie opodatkowana w obu państwach zgodnie z ich wewnętrznym ustawodawstwem.

więcej

Oreślenie wartości gruntów

Ustawodawca poświęcił leasingowi gruntów osobny przepis ze względu na specyfikę gruntu jako środka trwałego. Grunty wymykają się bowiem z przyjętej klasyfikacji operacji leasingowych, opartej na normatywnym okresie amortyzacji. W konsekwencji art. 17i określa dla leasingu gruntu specyficzne zasady dotyczące opodatkowania stron takiej umowy leasingu. Umowa leasingu gruntu jest odrębną, od umów leasingu określonych w art. 17b oraz w art. 17f, umową leasingu.

więcej