Daily Archives 25/06/2017

Oświadczenie darczyńcy o przekazaniu darowizny

Przy określaniu wartości darowizny zastosowanie ma art. 14 PDOPrU, który stanowi, ze przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest, co do zasady, ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej, czyli na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia. Zatem darczyńca de facto przekazuje darowizny zawsze o takiej wartości, jaką cenę osiągnąłby w warunkach rynkowych sprzedając darowane rzeczy lub prawa.

więcej

Zasady amortyzacji degresywnej

Cechą charakterystyczną metody degresywnej jest to, że w każdym kolejnym roku dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest inna podstawa dokonywania tych odpisów. Metoda amortyzacji opisana w art. 16k PDOPrU nie jest „czystą” formą metody degresywnej. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od coraz mniejszej podstawy opodatkowania, według przedstawionych powyżej zasad, prowadziłoby do amortyzacji danego środka trwałego w nie-

więcej

Terminy stosowania współczynników podwyższających

W razie wystąpienia warunków uzasadniających zastosowanie współczynników podwyższających, o których mowa w komentowanym przepisie, stawki amortyzacyjne ulegają podwyższeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.

więcej

Dochody spółek wodnych i ich związków

Działalność spółki wodnej 69 regulują przepisy ustawy z 24.10.1974 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz. 230 ze zm.). Spółka wodna jak też jej związki posiadają osobowość prawną. Utworzenie spółki wodnej następuje na mocy porozumienia zainteresowanych osób fizycznych i zakładów albo na podstawie decyzji starosty, z dniem wpisania jej do księgi wodnej.

Spółk...

więcej