Monthly Archives Czerwiec 2017

Finansujący – wyłączenia podmiotowe

Jeżeli umowę na warunkach określonych w komentowanym przepisie 3 zawrze – jako finansujący – podatnik korzystający ze zwolnień z podatku dochodowego, to wówczas umowę taką rozlicza się na zasadach obowiązujących dla transakcji leasingu określonych w art. 17f-17h. Oznacza to, iż w takim przypadku opłaty leasingowe ponoszone przez korzystającego nie będą zaliczane odpowiednio do kosztów korzystającego i przychodów finansującego w części stanowiącej spłatę wartości początkowej przedmiotu leasingu. Oznacza to również, chociaż ust. 2 komentowanego przepisu nie jest w tym względzie dostatecznie jasny, iż korzystający będzie miał prawo do amortyzowania przedmiotu leasingu. Podmiotami zwolnionymi z opodatkowania, o których mowa w komentowanym przepisie, są:

– Skarb Pań...

więcej

Dochody z tytułu prowadzenia szkół – dalszy opis

W PDOPrU przewidziano zwolnienia przedmiotowe dla podatników realizujących cele z zakresu oowiaty. Zwolnienia te obejmują podatników realizujących działalność oświatową poprzez szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze, funkcjonujące na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego.

więcej