Monthly Archives Lipiec 2017

Leasing prywatyzacyjny – dalszy opis

Spółka spełniająca ww. warunki nazywana jest często spółką pracowniczą. Wyjątkowo przedsiębiorstwo może zostać oddane do odpłatnego korzystania osobie fizycznej lub prawnej, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o prywatyzację bezpośrednią nie zostanie złożony wniosek o wpisanie do rejestru handlowego spółki akcyjnej (spółki pracowniczej) spełniające powyższe warunki. Wybór ww. osoby powinien być dokonany w trybie przetargu publicznego lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

więcej

Kontynuacja zasad amortyzacji

– Możliwość kontynuacji przyjętych zasad amortyzacji istnieje w przypadku:

– przekształcenia formy prawnej,

– połączenia podmiotów,

– podziału podmio...

więcej

Prawo podatkowe jest potrzebne

Prawo podatkowe jest konieczne, pomaga ludziom i daje różne rozwiązania. Zajmują się nim wysokiej klasy specjaliści. Są oni pracowici, mają wiedzę, doświadczenie oraz chęć pomagania innym. Na pewno warto takich specjalistów poznać i spędzić z nimi nieco więcej czasu. Prawo podatkowe to podstawa, im większa wiedza o podatkach, sposobach ich rozliczania oraz płacenia. Doradca podatkowy musi mieć ukończone specjalistyczne kursy oraz zdane egzaminy. Klienci nie zawsze wiedzą, czym są podatki, ale specjaliści potrafią im to dokładnie wyjaśnić. Prawo podatkowe jest zbiorem przepisów regulujących płacenie podatków w Polsce. Klienci potrzebują pomocy specjalistów, gdy w ich gestii są skomplikowane sprawy podatkowe. Z łatwymi rozliczeniami radzą sobie dobrze sami...

więcej

Zarabianie w internecie – syndrom naszych czasów

Zarabianie w internecie to syndrom i symbol naszych czasów. Ludzie piszą teksty, umieszczają je w internecie, zarabiają niezłe pieniądze. Mogą to być teksty niskiej, średniej lub wysokiej jakości. Klienci cieszą się z takich tekstów, a firmy bardzo chętnie im je zlecają. Można pisać teksty w języku polskim oraz angielskim. Jakość takich tekstów jest zazwyczaj bardzo zróżnicowana. Gdyby nie takie zarabianie to klienci musieliby sami pisać teksty.

więcej

Kontynuacja odliczeń

W art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z 31.1.1989 r. o po- 2 datku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1991 r. Nr 49, poz. 216 ze zm.) wymienione były wydatki, których poniesienie uprawniało podatnika do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem 50% kwoty tych wydatków. Dotyczyło to wydatków ponoszonych na zakup oraz montaż maszyn i urządzeń, jeżeli służyły one działalności w zakresie przetwórstwa rolnego i spożywczego, z wyjątkiem wytwarzania spirytusu, wyrobów spirytusowych oraz wyrobów tytoniowych.

więcej

Konserwacja obiektu budowlanego i jego remont

Przez konserwację obiektu budowlanego rozumie się okresowo wykonywane roboty budowlane niezbędne do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmujące likwidację przyczyn i skutków uszkodzeń mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektu lub jego elementów i urządzeń. Wykonanie robót konserwujących nie powoduje zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, zmiany warunków technicznych, pracy instalacji i urządzeń, zmiany wyglądu zewnętrznego, a ponadto zmiany wyglądu trwałych urządzeń wnętrz.

więcej

Fabrycznie nowe środki trwałe

Preferencyjnym zasadom amortyzacji mogą podlegać wyłącznie „fabrycznie nowe” środki trwałe zaliczane do grup 3-6 KŚT. Dotyczy to zatem następujących składników majątku:

więcej

Działalność gospodarcza fundacji – kontynaucja

W tym miejscu warto wspomnieć sprawę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, której celem statutowym jest działanie na rzecz nauki przez wspieranie naukowców i zespołów badawczych, wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących Polsce, zaś realizacja tych celów następuje przez zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie, a także przez udział w przedsięwzięciach zgodnych ze statutowymi celami Fundacji (§ 5 ust. 1 i § 5 ust. 2 lit. a) Statutu). Fundacja część dochodów przeznaczyła na zakup papierów wartościowych (bonów skarbowych i akcji). Organy podatkowe zakwestionowały takie przeznaczenie dochodów jako wydatkowanych na cele statutowe, jednak w uchwale z 13.3.2002 r.

więcej

Dotacje, subwencje, dopłaty cz. II

Z pisma MF z 9.2.1999 r. (PB 3/MD-2-722-1/99, Biul.Skarb. 1999/1/14) wynika że: „ nie są wolne od podatku dochodowego kwoty otrzymane przez kooperantów (podwykonawców) na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli podatnicy ci nie otrzymują dotacji bezpośrednio z budżetu państwa lub budżetówjednostek samorządu terytorialnego ”,

więcej

Dochody z zagranicy i dochody osób zagranicznych – kontynuacja

Podstawę do zastosowania zwolnienia od opodatkowania w Polsce do- 37 chodów opodatkowanych za granicą, stanowią przepisy umów międzynarodowych, w których oprócz norm kolizyjnych zawarte są metody unikania podwójnego opodatkowania. Metody te wskazują, w jaki sposób państwo polskie zobowiązane jest zachować się, gdy podatnik, mający miejsce siedziby lub zarządu w Polsce, uzyska dochód za granicą, tam opodatkowany zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

więcej