Daily Archives 03/07/2017

Amortyzacja środków trwałych używanych w złych warunkach

W stosunku do budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych można stosować stawki amortyzacyjne podane w Wykazie, podwyższone o współczynnik nie wyższy niż 1,2. Wyjaśnienia dotyczące pogorszonych warunków zawarte są w objaśnieniach do Wykazu.

więcej

Amortyzacja środków trwałych używanych sezonowo

Od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych używanych sezonowo odpisów amortyzacyjnych dokonuje sięjedynie w okresie ich wykorzystywania. Przy ustalaniu wysokości odpisu miesięcznego od takich środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ustawodawca pozostawił podatnikowi do wyboru dwie możliwości:

więcej

Amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych – kontynuacja

Jeżeli wysokość powyższego 30% odpisu ustalona w pierwszym roku podatkowym, miałaby być niższa od kwoty odpisów amortyzacyjnych jakie mogłyby być dokonane w powyższym roku zgodnie z art. 16k ust. 1 PDOPrU, czyli z zastosowaniem współczynnika 2,0, podatnik może dokonać odpisów przy zastosowaniu stawki z Wykazu stawek amortyzacyjnych dla danego środka trwałego podwyższonej o współczynnik nie wyższy niż 3,0. Należy przy tym pamiętać, że roczną kwotę amortyzacji ustala się w takim przypadku w proporcji do liczby pełnych miesięcy pozostałych do końca roku, liczonych od momentu wprowadzenia środką trwałego do ewidencji. Podobnie jak w przypadku 30% odpisu również i tutaj odpisu amortyzacyjnego można dokonać jednorazowo, nie wcześniej jednak niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, bądź w równych ratach co miesiąc albo co kwartał.

więcej