Daily Archives 10/07/2017

Dochody towarzystw budownictwa mieszkaniowego

W art. 23-33 51 ustawy z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) zostały uregulowane zasady funkcjonowania towarzystw budownictwa społecznego. Przedmiotem działalności towarzystwa budownictwa społecznego jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Towarzystwo może również:

więcej

Dochody podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym

Jeżeli umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną, nie zwalnia dochodu kapitałowego uzyskanego za granicą z opodatkowania w Polsce, nie oznacza to w każdym przypadku opodatkowania dochodu z odsetek, udziału w zyskach, należności licencyjnych na zasadach dotyczących zysków kapitałowych, czyli w sposób zryczałtowany.

więcej

Długotrwały leasing kapitałowy

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje możli- 7 wość skorzystania przez podatnika z prawa do przyspieszonej amortyzacji niektórych leasingowanych środków trwałych, o ile umowa leasingowa spełnia szereg warunków. Podatnik może amortyzować środki trwałe według zasad szczególnych, jeżeli:

więcej