Daily Archives 18/07/2017

Kontynuacja odliczeń

W art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z 31.1.1989 r. o po- 2 datku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1991 r. Nr 49, poz. 216 ze zm.) wymienione były wydatki, których poniesienie uprawniało podatnika do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem 50% kwoty tych wydatków. Dotyczyło to wydatków ponoszonych na zakup oraz montaż maszyn i urządzeń, jeżeli służyły one działalności w zakresie przetwórstwa rolnego i spożywczego, z wyjątkiem wytwarzania spirytusu, wyrobów spirytusowych oraz wyrobów tytoniowych.

więcej

Konserwacja obiektu budowlanego i jego remont

Przez konserwację obiektu budowlanego rozumie się okresowo wykonywane roboty budowlane niezbędne do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmujące likwidację przyczyn i skutków uszkodzeń mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektu lub jego elementów i urządzeń. Wykonanie robót konserwujących nie powoduje zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, zmiany warunków technicznych, pracy instalacji i urządzeń, zmiany wyglądu zewnętrznego, a ponadto zmiany wyglądu trwałych urządzeń wnętrz.

więcej

Fabrycznie nowe środki trwałe

Preferencyjnym zasadom amortyzacji mogą podlegać wyłącznie „fabrycznie nowe” środki trwałe zaliczane do grup 3-6 KŚT. Dotyczy to zatem następujących składników majątku:

więcej

Działalność gospodarcza fundacji – kontynaucja

W tym miejscu warto wspomnieć sprawę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, której celem statutowym jest działanie na rzecz nauki przez wspieranie naukowców i zespołów badawczych, wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących Polsce, zaś realizacja tych celów następuje przez zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie, a także przez udział w przedsięwzięciach zgodnych ze statutowymi celami Fundacji (§ 5 ust. 1 i § 5 ust. 2 lit. a) Statutu). Fundacja część dochodów przeznaczyła na zakup papierów wartościowych (bonów skarbowych i akcji). Organy podatkowe zakwestionowały takie przeznaczenie dochodów jako wydatkowanych na cele statutowe, jednak w uchwale z 13.3.2002 r.

więcej

Dotacje, subwencje, dopłaty cz. II

Z pisma MF z 9.2.1999 r. (PB 3/MD-2-722-1/99, Biul.Skarb. 1999/1/14) wynika że: „ nie są wolne od podatku dochodowego kwoty otrzymane przez kooperantów (podwykonawców) na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli podatnicy ci nie otrzymują dotacji bezpośrednio z budżetu państwa lub budżetówjednostek samorządu terytorialnego ”,

więcej