Daily Archives 09/08/2017

Odłączenie części składowej lub peryferyjnej – dalszy opis

Jeżeli odłączona część składowa lub peryferyjna zostanie następnie przyłączona do innego środka trwałego, to w miesiącu połączenia podatnik będzie mógł zwiększyć wartość początkową tego innego środka o równowartość wyżej określonej różnicy. Odpisy amortyzacyjne od tak zwiększonej wartości początkowej środka naliczane będą j ednak od miesiąca następnego. Artykuł 16g ust. 17 PDOPrU nie przewiduje żadnych ograniczeń czasowych jeśli chodzi o przyłączenie do środka trwałego odłączonej uprzednio od innego środka części składowej lub peryferyjnej. Powoduje to, że niezależnie od tego czy część ta zostanie przyłączona, przykładowo, w miesiącu, w którym nastąpiło odłączenie czy też po dwóch latach, wartość początkowa ulegnie zwiększeniu o kwotę ww. różnicy.

więcej