Daily Archives 13/08/2017

Okres amortyzacji licencji

Okres amortyzacji licencji, co do zasady, nie może być krótszy niż 5 lat. Oznacza to, że umowy licencyjne o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, a krótszym niż 5 lat, muszą być amortyzowane co najmniej przez okres 5 lat, tj. do czasu, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową.

więcej