Daily Archives 19/08/2017

Podatnik mający siedzibę w Polsce

Zgodnie z art. 20 PDOPrU należny podatek – obliczony od całości dochodów podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce (na które składa się również dochód z zagranicznych dywidend) – można pomniejszyć o podatek zapłacony od dochodów opodatkowanych za granicą. Kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w obcym państwie. Podmiot, który uzyskał dywidendę z zagranicy obowiązany jest wykazać ją w deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu obejmującej okres od początku roku podatkowego do końca miesiąca, w którym otrzymał dywidendę.

W przypadku...

więcej