Monthly Archives Sierpień 2017

Obowiązek w bieżącej deklaracji podatkowej

Do dochodów innych niż z działalności rolniczej zaliczyć należy każdy 45 dochód niespełniający warunków z art. 2 ust. 1 PDOPrU. Oznacza to, że środki uzyskiwane np. w formie dotacji czy darowizn, w tym nawet na działalność rolną, nie są zaliczane do przychodów z działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mówi o tym pismo MF skierowane do wiadomości izb skarbowych z 10.7.1995 r. (PO 4/BA-722-392/95, Biul.Skarb. 1996/2/18). Zasada ta ma zastosowanie m.in. do dotacji przeznaczonych na finansowanie np. postępu biologicznego w produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Mimo że dotacja dotyczy produkcji rolnej, nie może być zaliczona do przychodów z tego rodzaju działalności. O ile podmiot, który otrzyma dotację przeznaczy ją na działalność rolniczą, będzie ona zwolniona z opodatkowania (na podstawie i przy spełnieniu warunków określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4e PDOPrU).

więcej

Możliwość powiększenia ceny nabycia przedsiębiorstwa państwowego

W celu zminimalizowania ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe możliwości uwzględniania w formule wyliczania wartości firmy zobowiązań przejętych przy nabyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, podatnik powinien był w analizowanym stanie prawnym (przed 1.1.2003 r.) podkreślić w umowie nabycia przedsiębiorstwa, że kwota należna sprzedającemu została ustalona z uwzględnieniem stanu przejmowanych zobowiązań, do spłaty których zobowiązuje się nabywca przedsiębiorstwa.

więcej