Daily Archives 07/09/2017

Zwolnienie od podatków

Zwolnieniem określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 nie są również objęte dochody uzyskane z tytułu działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a (dochody z umów leasingu).

więcej