Daily Archives 08/09/2017

Zwolnienie od podatków – dalszy opis

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest ustalenie, czy cele przewidziane w statucie mieszczą się w katalogu celów wymienionych w PDOPrU. Cele wymienione w statucie muszą być tożsame z celami ujętymi w przepisie podatkowym. Wyrokiem z 8.2.1994 r. (SA/Lu 1321/93, MoPod 1994/8/240), NSA rozstrzygnął kwestię korelacji celów ujętych w statucie i celów, które warunkują zwolnienie. Według sądu komentowany przepis ustala dwa warunki, których spełnienie uprawnia do wyłączenia określonych co do wysokości dochodów z opodatkowania podatkiem dochodowym. Po pierwsze, statut powinien zawierać wskazanie wymienionych w ustawie celów, dla realizacji których ustanowiony został podmiot. Wykaz ten musi być dokonany w sposób ścisły, gdyż organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu. Po drugie, dochód powinien być przeznaczony na cele statutowe.

więcej