Daily Archives 13/09/2017

Związki zawodowe

Zgodnie z ust. 1 pkt 6 komentowanego artykułu, do 31.12.2004 r. zwolnieniu podlegają dochody związków zawodowych w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Związki zawodowe tworzone są na podstawie ustawy z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.). Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Związki zawodowe, jak mówi ustawa, mają za zadanie reprezentować pracowników i inne wymienione osoby, bronić ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych, mają prawo reprezentowania interesów pracowniczych na forum międzynarodowym, współuczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku, oraz kontrolują przestrzeganie przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin. Związkom zawodowym przysługuje prawo prowadzenia rokowań zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych pracy, a także innych porozumień przewidzianych przepisami prawa pracy. W gałęziach pracy nieobjętych układami zbiorowymi regulacja warunków pracy i płacy wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi. Poza tym związki zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

więcej