Daily Archives 14/09/2017

Zeznania roczne

Co do zasady, zgodnie z art. 27 ust. 1 PDOPrU, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym. Zeznanie roczne składane jest do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W tym terminie podatnicy powinni też wyrównać kwotę wpłaconych zaliczek do wysokości podatku należnego. Podatek wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że urząd skarbowy wyda decyzję, w której określi podatek w innej wysokości. Zeznanie podatkowe według obecnie ustalonego wzoru składa się na formularzu CIT-8 (w przypadku podatkowych grup kapitałowych obowiązują formularze CIT-8A, bądź CIT-8B). Od 1.1.2003 r. podatnik nie ma obowiązku składania zeznania wstępnego.

więcej