Monthly Archives Wrzesień 2017

Zwolnienie od podatków – dalszy opis

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest ustalenie, czy cele przewidziane w statucie mieszczą się w katalogu celów wymienionych w PDOPrU. Cele wymienione w statucie muszą być tożsame z celami ujętymi w przepisie podatkowym. Wyrokiem z 8.2.1994 r. (SA/Lu 1321/93, MoPod 1994/8/240), NSA rozstrzygnął kwestię korelacji celów ujętych w statucie i celów, które warunkują zwolnienie. Według sądu komentowany przepis ustala dwa warunki, których spełnienie uprawnia do wyłączenia określonych co do wysokości dochodów z opodatkowania podatkiem dochodowym. Po pierwsze, statut powinien zawierać wskazanie wymienionych w ustawie celów, dla realizacji których ustanowiony został podmiot. Wykaz ten musi być dokonany w sposób ścisły, gdyż organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu. Po drugie, dochód powinien być przeznaczony na cele statutowe.

więcej

Zwolnienie od podatków

Zwolnieniem określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 nie są również objęte dochody uzyskane z tytułu działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a (dochody z umów leasingu).

więcej

Zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 PDOPrU

Zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 PDOPrU objęte są odsetki od dochodów pochodzących z międzypaństwowych instytucji finansowych lub środków przyznanych przez rządy obcych państw. Odsetki te pochodzą z rachunków otwartych w bankach zagranicznych, z których podmiot otrzymuje środki pieniężne. Oprócz zdeponowanych kwot podstawowych podatnikowi przysługują również odsetki od tych kwot. Odsetki te, zdaniem MF (pismo z 10.5.1996 r., PO 3-722-85/WK/96, Zbiór prawa podatkowego. Komentarze. Orzecznictwo. Wyjaśnienia, C.H. Beck, Warszawa 2000), również objęte są zwolnieniem.

więcej