Administrowanie nieruchomościami

Z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zwolnione są dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, uzyskane przez osoby prawne, których zadaniem jest administrowanie nieruchomościami w imieniu właścicieli i zarządców do- mów – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych1.

Omawiany przepis obejmuje swoim zakresem przedmiotowym szeroki krąg podmiotów, m.in. podmioty, o których jest mowa w innych punktach art. 17 PDOPrU (jak np. komunalne zakłady gospodarki mieszkaniowej, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego) i stanowi uzupełnienie zwolnień wymienionych również w innych punktach omawianego artykułu. Zwolnieniem w tym przypadku objęte są nie wszystkie dochody podmiotów administrujących nieruchomościami, ale jedynie dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Artykuł 17 ust. 1 pkt4o posługuje się pojęciem „administrowania nieruchomościami”, które nie zostało zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a żadna inna ustawa regulująca problematykę zarządzania nieruchomościami nie posługuje się takim zwrotem. Zgodnie z art. 18 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 ze zm.), właściciele lokali mogą w umowie określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Z kolei art. 184 i następne ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) reguluje kwestię zarządu nieruchomościami przez zarządców – osoby fizyczne, posiadające licencje zawodowe na prowadzenie tego typu działalności. Zgodnie z art. 184 ust. 3 tej ustawy, podmioty gospodarcze mogą prowadzić działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami, jeżeli zarządzanie będzie wykonywane przez osoby posiadające licencje. Omawiany przepis mówi jednak o „administrowaniu nieruchomościami w imieniu właścicieli i zarządców” a nie zarządzaniu nimi. Nasuwa się więc pytanie, czy czynność administrowania nieruchomościami, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4o PDOPrU, można w pełni utożsamiać z czynnościami zarządu, które regulują inne ustawy.

Aby jeszcze wyraźniej podkreślić niejasność omawianej regulacji, należy zwrócić uwagę na fakt, że wszelkie dochody uzyskane przez osobę administrującą, są dochodami właściciela nieruchomości, skoro administrowanie odbywa się w jego imieniu. Dochodem podmiotu administrującego nieruchomością może być, jak się wydaje, jedynie jego wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług.

Zasoby mieszkaniowe: patrz komentarz do punktu: Dochody spółdzielni mieszkaniowych. Dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi: patrz komentarz do punktu: Dochody spółdzielni mieszkaniowych. Cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych: patrz komentarz do punktu: Komunalne zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>