Amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych

Z 5.9.2002 r. weszły w życie zmiany do art. 16k PDOPrU, wprowadzone ustawąz 27.7.2002 r. o zmianie PDOPrU. Zmiany te, polegające na dodaniu do komentowanego artykułu ust. 4-6, wprowadziły nowe, preferencyjne zasady amortyzacji odnoszące się do „fabrycznie nowych środków trwałych”. Zasady te uprawniają podatnika do dokonania odpisów amortyzacyjnych od „fabrycznie nowych środków trwałych” w pierwszym roku podatkowym, w którym wprowadzono je do ewidencji, w wysokości 30% wartości początkowej danego środka trwałego. Odpis taki może być dokonany jednorazowo, nie wcześniej jednak niż w miesiącu, w którym wprowadzono ten środek do ewidencji bądź według zasad określonych w art. 16h ust. 4 PDOPrU, tj. w równych ratach miesięcznych, kwartalnych lub jednorazowo na koniec roku, przy czym, z uwagi na fakt, że art. 16h ust. 4 PDOPrU wszedł w życie 1.1.2003 r., w okresie pomiędzy 5.9.2002 r. a 1.1.2003 r. dokonanie odpisu w ratach kwartalnych nie wchodzi w rachubę. Z ustawowego sformułowania, zgodnie z którym odpisu dokonuje się jednorazowo „nie wcześniej jednak niż miesiąc, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji”, wynika, że takiego jednorazowego odpisu można dokonać już w miesiącu, w którym środek trwały wprowadzono do ewidencji – widoczne jest tu zatem wyraźne odstępstwo od zasady ogólnej, zgodnie z którą odpisy amortyzacyjne dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątkowy został wprowadzony do ewidencji. Wybór odpisu jednorazowego oznacza zatem, że podatnik, który nabył środek trwały, a następnie, przykładowo w miesiącu maju, wprowadził go do ewidencji, może dokonać takiego odpisu w dowolnym, wybranym przez niego miesiącu, począwszy od maja do grudnia (przy założeniu, że jego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). W przypadku, gdy podatnik chciałby rozłożyć przedmiotowy odpis w czasie, poprzez dokonywanie go w równych ratach miesięcznych lub kwartalnych, całość przypadającej na ten pierwszy rok podatkowy kwoty do odpisu powinna być równomiernie rozłożona na poszczególne miesiące lub kwartały. Rozpoczęcie odpisów miesięcznych lub kwartalnych następuje zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w art. 16h ust. 1 pkt 1 PDOPrU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>