Amortyzacja podatkowa

Zgodnie z art. 9 ust. 1 PDOPrU, podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w taki sposób, który zapewni informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami ustawy. Przepisy podatkowe podchodzą do amortyzacji w sposób bardziej sformalizowany niż przepisy rachunkowe. Co prawda, przepisy ustawy podatkowej pozwalają na szybką amortyzację środków trwałych używanych bardziej intensywnie, albo środków poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, jednak możliwość ta jest mocno przez ustawodawcę ograniczona i nie dotyczy wszystkich składników majątkowych.

Konsekwencją odmiennych uregulowań ustawowych w zakresie amortyzacji w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jest w przypadku niektórych jednostek konieczność prowadzenia przez podatnika równolegle do siebie dwóch księgowości dotyczących środków trwałych: rachunkowej – dla rzetelnego przedstawienia sytuacji przedsiębiorstwa w sprawozdaniach finansowych, oraz podatkowej – dla prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ustawa o rachunkowości pozwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie ze stawkami wynikającymi z przepisów podatkowych, w związku z czym wielu podatników, w celu zmniej szenia nakładu pracy na prowadzenie podwójnej księgowości w zakresie amortyzacji, dokonuje odpisów amortyzacyjnych zgodnie ze stawkami ustalonymi w ustawie podatkowej. Jednakże nawet takie podejście nie zawsze gwarantuje, że odpisy umorzeniowe dla potrzeb rachunkowych i podatkowych będą sobie równe. Najlepszym tego przykładem jest amortyzacja samochodów osobowych o wartości początkowej powyżej 20 000 euro. Patrz komentarz do art. 16 ust. 1 pkt 4 PDOPrU.

Dla celów rachunkowych poprawność przyjętych do planu amortyzacji okresów używania i innych danych powinna być przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę rocznych stawek i kwot odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych), stosowanych w roku bieżącym i w następujących po weryfikacji latach obrotowych.

Natomiast przy amortyzacji podatkowej zasady i stawki amortyzacji przyjęte przy rozpoczęciu dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie mogą ulec zmianie przez cały okres amortyzacji. Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość modyfikowania stawek amortyzacyjnych w ściśle określonych sytuacjach poprzez współczynniki podwyższające lub obniżenie stawek, zgodnie z art. 16i ust. 2-7 PDOPrU oraz dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od fabrycznie nowych środków trwałych (art. 16k ust. 4-6).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>