Amortyzacja rachunkowa a amortyzacja podatkowa

Amortyzacja rachunkowa. Zgodnie z art. 32 ust. 1 RachU, podsta- 2 wę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) stanowi aktualny plan amortyzacji, określający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych. Wysokość rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się poprzez rozłożenie wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane lata jego używania, proporcjonalnie do upływu czasu na równe raty (metoda liniowa) lub w odniesieniu do maszyn, urządzeń, środków transportu – na raty malejące w kolejnych latach (metoda degresywna).

Plan amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala sama jednostka. Przy jego konstruowaniu należy uwzględnić wszelkie warunki mogące mieć wpływ na tempo zużycia posiadanego majątku.

Tak więc, zgodnie z zasadami rachunkowości, roczny odpis amortyza- cyjny powinien odzwierciedlać przede wszystkim faktyczne zużycie środka trwałego. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych w rachunkowości można uwzględniać m.in.:

– 1) liczbę zmian, na których pracuje środek trwały,

– 2) tempo postępu techniczno-ekonomicznego,

– 3) wydajność środka trwałego wyrażoną liczbą jego godzin pracy lub liczbą wytworzonych produktów, albo innym właściwym miernikiem,

– 4) prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego,

– 5) przewidywaną przy likwidacji wartość sprzedaży netto pozostałości środka trwałego,

– 6) stawki wynikające z przepisów podatkowych lub opracowań branżowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>