Amortyzacja środków trwałych używanych bardziej intensywnie

Dla maszyn, urządzeń i środków transportu podatnicy mogą podane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4, pod warunkiem, że środki te:

– są używane bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych, albo

– wymagają szczególnej sprawności technicznej.

W przypadku podwyższenia stawek amortyzacyjnych podanych w Wykazie przy zastosowaniu powyższego współczynnika, należy dla poszczególnych środków trwałych stosować jeden wybrany współczynnik, przy czym jego maksymalna wysokość to 1,4, natomiast wartość najniższa nie może być mniejsza od 1,0.

Ustalenie powiększonej stawki amortyzacyjnej sprowadza się do pomnożenia stawki z Wykazu przez ten współczynnik. Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu powyższego współczynnika podwyższającego nie dotyczy:

– budynków i budowli,

– morskiego taboru pływającego.

Nie ma natomiast ograniczeń w stosunku do zastosowania go do samochodów osobowych. Szczególna sprawność techniczna. Zgodnie z informacją zawartą w ob- 11 jaśnieniach do Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych „przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo iż nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie”.

Ustawodawca nie określił natomiast, co należy rozumieć przez używanie bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych. Przepisy nie dają w tym przypadku żadnych wskazówek. „Nie wskazują czy porównanie intensywności używania ma być dokonane w warunkach wewnętrznych (u podatnika), czy zewnętrznych (w otoczeniu). Dokonanie porównania intensywności używania danego środka trwałego do innych środków trwałych wykorzystywanych przez podatnika, jako subiektywne, mogłoby zostać odrzucone przez urzędników organów podatkowych. Natomiast porównywanie intensywności wykorzystywania własnych środków trwałych do środków używanych przez innych podatników (przy braku odpowiedzi na pytanie, jak szeroki powinien być zakres dokonywanych porównań) również nie jest najlepszą metodą. Wydaje się, że w tych okolicznościach podatnik powinien kierować się zdrowym rozsądkiem i nie może pochopnie podwyższać stawki podstawowej, jeżeli nie jest gotowy bronić zasadności zastosowanego podwyższenia”. (7. Ożóg, Metody i stawki odpisów amortyzacyjnych, PP 2000/3/9).

W razie wystąpienia, bądź ustania warunków, uzasadniających podwyższenie stawek o współczynnik nie wyższy niż 1,4, stawki te ulegają podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>