Artykuł 22 PDOPrU – dalszy opis

Szerzej problematyka dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych omówiona została w komentarzu do art. 10 PDOPrU. W kwestii przedmiotu opodatkowania podatkiem zryczałtowanym, o którym mowa w art. 22, a którym musi być przychód (dochód) faktycznie uzyskany przez podatnika, wypowiedział się NSA w wyroku z 29.8.1995 r. (SA/Łd 2824/94, MoPod 1996/5/148), w którym stwierdził m.in.:

„Nie możliwość przychodu, roszczenie o przychód lub przychód należny, lecz przychód wypłacony z tytułów wymienionych w art. 21 i 22 ustawy z dnia 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych… rodzi odpowiedzialność płatnika w świetle art. 26 ust. 1 tej ustawy (…)”.

W przypadku, gdy wypłat należności z tytułu dywidendy lub innego przychodu (dochodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dokonuje podmiot z siedzibą na terytorium Polski, jest on obowiązany, jako płatnik, do wypełnienia i złożenia we właściwym urzędzie skarbowym odpowiedniej deklaracji. Ponadto płatnik jest zobowiązany, na podstawie art. 26 ust. 3 PDOPrU, do przekazania na rachunek urzędu skarbowego kwoty pobranego podatku w terminie do 7-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. W przypadku podatników o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce jest to urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika. W przypadku podatników o ograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce podatek należy przekazać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jeżeli dochód osoby prawnej zostanie przeznaczony na podwyższenie jej kapitału zakładowego, a w spółdzielniach funduszu udziałowego, płatnicy pobierają podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego, a w przypadku spółdzielni – od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu funduszu udziałowego.

Artykuł 22 PDOPrU nie dotyczy dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które maj ą siedzibę za granicą, otrzymywanych przez podmiot polski. Skoro dochody te uzyskuje się za granicą, to podlegają one opodatkowaniu w Polsce tylko wtedy, kiedy podatnik je uzyskujący ma tutaj nieograniczony obowiązek podatkowy. Dochody tego rodzaju opodatkowane są w Polsce według ogólnych zasad, tj. podlegająone zsumowaniu z innymi dochodami podmiotu, opodatkowaniu podlega dochód obliczony w ten sposób, że przychód pomniejsza się o koszty jego uzyskania, a należny podatek oblicza się, stosując procentową stawkę podatku określoną w art. 19 ust. 1 PDOPrU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>