Artykuł 22 PDOPrU

Artykuł 22 PDOPrU reguluje opodatkowanie dywidend i innych do- 1 chodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Artykuł ten wyróżnia cztery grupy sytuacji. Pierwsza dotyczy przychodów, które osiąga podatnik podatku dochodowego od osób prawnych mający siedzibę w Polsce. Druga sytuacja dotyczy ww. przychodów osiąganych przez podatnika o ograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce. Trzecia sytuacja dotyczy ww. przychodów uzyskiwanych w ramach podatkowej grupy kapitałowej, natomiast czwarta, wprowadzona do PDOPrU od 1.1.2004 r., odnosi się do dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce, osiąganych przez spółki podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w jednym z państw Unii Europejskiej.

Artykuł 22 PDOPrU należy rozpatrywać łącznie z art. 26 ustawy, który 2 nakłada obowiązek pobrania przez płatnika, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconych należności. Podatku nie oblicza więc i nie odprowadza do urzędu skarbowego sam podatnik uzyskujący przychód. Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę lub spółka, od której podatnik uzyskuje inny przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 1 PDOPrU pod pojęciem przychodu z udziału w zyskach osób prawnych należy rozumieć przychód (jak również dochód) faktycznie przez podatnika uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także:

– 1) dochód z umorzenia udziałów (akcji),

– 2) dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji),

– 3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,

– 4) dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego, a także dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej,

– 5) w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych,

– 6) w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. lk albo art. 16 ust. 1 pkt 8 PDOPrU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>