Autorskie i pokrewne prawa majątkowe

Prawa autorskie. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności utwory:

– 1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),

– 2) plastyczne,

– 3) fotograficzne,

– 4) lutnicze,

– 5) wzornictwa przemysłowego,

– 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,

– 7) muzyczne i słowno-muzyczne,

– 8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,

– 9) audiowizualne (w tym wizualne i audialne).

Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od autorskich praw majątkowych nie może być krótszy niż 24 miesiące. Pokrewne prawa majątkowe. Przepis art. 16m ust. 1 pkt 1 nie dotyczy 4 jednak pokrewnych praw majątkowych. W art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawodawca wyraźnie odróżnił prawa autorskie od pokrewnych praw majątkowych.

W związku z powyższym pokrewne prawa majątkowe podlegają amortyzacji w okresie nie krótszym niż 60 miesięcy, a więc jak „pozostałe wartości niematerialne i prawne”. Przepisy dotyczące pokrewnych praw majątkowych zostały zamieszczone w rozdziale 11 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wśród pokrewnych praw majątkowych znajdują się:

– prawa do artystycznych wykonań,

– prawa do fonogramów i wideogramów,

– prawa do nadań,

– prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, okres do- 5 konywania odpisów amortyzacyjnych od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych nie może być krótszy niż 36 miesięcy, a więc 3 lata. Natomiast zgodnie z art. 33 ust. 3 RachU, okres dokonywania odpisów od kosztów prac rozwojowych nie może przekraczać 5 lat.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od zakończonych prac rozwojowych w okresie nie krótszym niż 3 lata i nie dłuższym niż 5 lat będzie powodować, że odpisy amortyzacyjne dokonywane dla potrzeb rachunkowych będą równe podatkowym odpisom amortyzacyjnym.

Definicje prac rozwojowych oraz warunki zaliczania określonych wydatków poniesionych przez podatnika do „prac rozwojowych” znajdują się w części komentarza do art. 16b ust. 2 pkt 3.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>