Category Biznes

Odpisy od wartości niematerialnych i prawnych – okres

– 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 161 ust. 1-3, okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być krótszy niż:

– 1) ...

więcej

Stawki amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się nie od wszystkich wartości nie- 8 materialnych i prawnych. Ewentualna ich amortyzacja dla celów bilansowych nie uprawnia do zaliczenia tych odpisów do kosztów uzyskania przychodów.

więcej

Oddział w RachU

Decydujące dla określenia pojęcia oddziału w rozumieniu RachU są te przepisy, które ustanawiają samodzielność bilansową oddziałów. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 RachU przepisy tej ustawy stosuje się do mających siedzibę na terytorium Polski jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Artykuł 51 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 2 RachU stanowią podstawę prawną dla odrębności bilansowej oddziałów. Na podstawie art. 11 ust. 2 RachU jednostki posiadające oddziały (zakłady) mogą prowadzić księgi rachunkowe oddziałów (zakładów) w siedzibie jednostki lub w siedzibie oddziałów. Jednostka, w skład której wchodzą oddziały – definiowane na podstawie art. 51 ust. 1 RachU jako jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, sporządza łączne sprawozdanie finansowe, będące sumą sprawozdania finansowego jednostki i wszystkich jej oddziałów (zakładów). W rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości oddziałem jest zatem wyodrębniona organizacyjnie jednostka osoby prawnej, która sama prowadzi księgi rachunkowe i może sporządzać na podstawie prowadzonej przez siebie dokumentacji sprawozdania finansowe.

więcej

Oddział spółki w prawie handlowym

Definicja oddziału znajduje 3 się w PrGosp. Oddziałem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywana przez przedsiębiorcę poza głównym miejscem wykonywania działalności (zakładem głównym). Oddział powinien być wpisany do rejestru, o ile przedsiębiorca (np. spółka z o.o. albo akcyjna) prowadzący ten oddział jest w nim zarejestrowany. Wpis oddziału do rejestru ma charakter deklaratoryjny. Wpis oddziału do rejestru podlega ogłoszeniu w MSG. Od dnia ogłoszenia w MSG wpisu do rejestru, nikt nie może w zasadzie zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów.

więcej

Środki trwale używane

Środki trwałe inne niż budynki, lokale i budowle uznaje się, dla celów 3 amortyzacji podatkowej za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez 6 miesięcy.

więcej

Cele darowizny

Określając cele, na które przekazana jest darowizna należało trzymać się przede wszystkim wykładni językowej. MF w piśmie z 31.10.1995 r. (PO 2/11-01573/95, Biul.Skarb. 1995/4/14) zaleciło określoną wykładnię użytych w ustawie określeń. I tak MF za środki przeznaczone na:

więcej

Dalsze użytkowanie

Po zakończeniu umowy leasingu strony mogą zawrzeć kolejną umowę o użytkowanie przedmiotu leasingu. Opłaty wynikające z kolejnej umowy mogą być ustalone przez strony na dowolnym poziomie, bez ryzyka zakwestionowania warunków umowy, jako odbiegające od rynkowych, o ile spełnione są następujące przesłanki:

więcej

Środki pomocowe

Środki pomocowe przyznawane są na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe.

więcej

Dochody z loterii fantowych i gry bingo

Loterie fantowe i gry bingo 70 fantowe według art. 2 ustawy z 29.7.1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650 ze zm.) są grami losowymi o wygrane rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin.

więcej

Podatek od należności licencyjnych

W przypadku dywidend wypłacanych przez spółkę, będącą w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej podatnikiem podatku dochodowego o nieograniczonym obowiązku podatkowym, w której kapitale spółka polska posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 2 lata, odliczeniu podlega również kwota równa podatkowi dochodowemu zapłaconemu w tym drugim państwie od tej części zysku, z której dywidenda została wypłacona.

więcej