Category Biznes

Dochody z tytułu prowadzenia szkół

Wolne od podatku dochodowe- 67 go, do końca 2004 r., są dochody z tytułu prowadzenia szkół w części przeznaczonej na cele szkoły. Wydatki te określa rozp. MinFin z 18.9.1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 116, poz. 747). Zgodnie z tym aktem wy- datki na cele szkoły to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły, o ile stanowią one środki trwałe. Zgodnie z definicją zawartą w art. 16a PDOPrU środkami trwałymi są budynki, budowle, lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

więcej

Podatnicy obowiązani do wpłacania zaliczek na podatek

Co do zasady, wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób praw- 7 nych są obowiązani do składania deklaracji i wpłacania w ciągu roku podatkowego zaliczek na ten podatek. Wyjątkowo ustawodawca przewidział dwa rodzaje zwolnień z tego obowiązku:

więcej

Współczynniki podwyższające

Ustawa przewiduje możliwość zastosowania, w ściśle określonych sytu- 4 acjach, następujących współczynników podwyższających stawki podane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych:

więcej

Metody amortyzacji

Podstawową metodą amortyzacji środków trwałych i wartości niemate- 1 rialnych i prawnych jest metoda liniowa. Polega ona, w uproszczeniu, na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od stałej podstawy. Zgodnie z art. lóhust. 1 pkt 1 komentowanej ustawy, stałą podstawą, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Metoda liniowa może być stosowana do amortyzacji wszystkich składników majątkowych zaliczanych, zgodnie ze skomentowanymi w poprzednich rozdziałach przepisami, do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

więcej

Art. 1 Tb. – Opłaty leasingowe

– 1. Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

– 1) ...

więcej

Umowy mieszane dotyczące know-how

Definicja należności licencyjnych, zawarta w umowach międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, obejmuje np. opłaty za udostępnienie know-how (tj. informacji, technologii lub doświadczeń związanych z jakimś procesem produkcyjnym lub innym przedsięwzięciem gospodarczym). Zasadniczo nie obejmuje ona natomiast pomocy technicznej, tj. usług doradczych, organizacyjnych, szkoleniowych, gwarancyjnych itp. świadczonych np. przez sprzedawcę na rzecz kupującego, w związku z zawartą umową (wyjątki od tej reguły przewiduje umowa pomiędzy Polską a Maltą, zgodnie z którą za należności licencyjne uważane j est wynagrodzenie za udzielanie wszelkiej pomocy technicznej o charakterze pochodnym lub pomocniczym – udzielenie takiej pomocy ma dotyczyć zastosowania lub wykorzystania wszelkiej własności lub prawa autorskiego, patentu, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu technologicznego, znaku towarowego, a także urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego oraz know-how).

Zatem...

więcej

Dochody fundacji – dalszy opis

Statut fundacji ustala fundator, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

więcej

Maksymalna wysokość indywidualnych stawek amortyzacyjnych

Możliwość zastosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych nie 6 oznacza jednak zupełnej dowolności przy ustalaniu przez podatnika wysokości rocznego odpisu amortyzacyjnego. Okres amortyzacji środków trwałych przy zastosowaniu indywidualnych stawek nie może być bowiem krótszy niż:

więcej

Rozporządzenie przedmiotem leasingu po zakończeniu umowy

Przepis art. 17c reguluje zagadnienie, które w poprzednim stanie prawnym (do 1.10.2001 r.) budziło kontrowersje. Najwięcej sporów pomiędzy podatnikami (stronami umów leasingowych) a organami podatkowymi wywoływało bowiem określanie ceny, za jaką następowało przeniesienie własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu. Przepis art. 17c stanowi wyraz uznania zasady, że specyfika umowy leasingu i wynikające z niej wzajemne zobowiązania stron takiej umowy, uzasadniają, w przedmiocie ustalenia ww. ceny, odejście od ogólnej zasady prawa podatkowego przenoszenia własności rzeczy lub praw po cenie rynkowej, zgodnie z art. 14 PDOPrU.

więcej

Rzeczywista i hipotetyczna wartość netto

Pojęcia te poj awiaj ą się jedynie w przepisach dotyczących opodatkowania leasingu. Wprowadzenie tych określeń ma służyć tym samym celom, co stosowanie pojęcia „podstawowego okresu umowy”, tj. zapobieganiu wykorzystywania szczególnie korzystnych przepisów o warunkach odprzedaży przedmiotu leasingu poprzez stosowanie dowolnych operacji leasingowych. W interesie budżetu jest bowiem nie tylko to, aby umowa leasingu trwała przez pewien minimalny okres, wskazany w ustawie („podstawowy okres umowy”). Rzeczywista wartość netto stanowi odniesienie dla hipotetycznej wartości netto, która z kolei służy do wyznaczenia ceny odprzedaży przedmiotu leasingu na poziomie akceptowalnym przez fiskusa. Obliczanie hipotetycznej wartości netto przy zastosowaniu współczynnika 3 (dla środków trwałych) lub trzykrotne skrócenie okresów amortyzacji (dla wartości niematerialnych i prawnych) stanowi dla większości przypadków spełnienie postulatów środowiska leasingodawców i wynik niemal dziesięcioletnich starań tego środowiska o uznanie przez administrację skarbową specyfiki prawnopodatkowej operacji leasingowych.

więcej