Cele darowizny

Określając cele, na które przekazana jest darowizna należało trzymać się przede wszystkim wykładni językowej. MF w piśmie z 31.10.1995 r. (PO 2/11-01573/95, Biul.Skarb. 1995/4/14) zaleciło określoną wykładnię użytych w ustawie określeń. I tak MF za środki przeznaczone na:

– cele naukowe i naukowo-techniczne – rozumie: „(…) środki przeznaczone na rozwój ogółu wiedzy ludzkiej, dyscyplin badawczych odnoszących się do pewnych dziedzin rzeczywistości, konstruowanie i doskonalenie środków materialnych oraz umiejętności posługiwania się nimi, czyli m.in. darowizny dla ośrodków naukowych, programów badawczych, funduszy stypendialnych”,

– cele oświatowe i oświatowo-wychowawcze – rozumiało: „(…) środki przeznaczone na proces upowszechniania wykształcenia i kultury w społeczeństwie oraz zabiegi mające na celu kształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym, a także przygotowania go do życia w społeczeństwie, czyli m.in. darowizny dla przedszkoli, szkół i uczelni, domów kultury, a także w wymiarze indywidualnym na opłacenie nauki oraz zakup przedmiotów służących rozwojowi fizycznemu i umysłowemu człowieka”,

– cele kulturalne-rozumiało: „(…) środki przeznaczone na rozwój i zachowanie całokształtu materialnego i duchowego dorobku ludzkości, czyli m.in. darowizny na prace konserwatorskie, dla muzeów, bibliotek oraz stypendia artystyczne”,

– cele kultury fizycznej i sportu – rozumiało: „(…) środki przeznaczone na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, służące wszechstronnemu rozwojowi fizycznemu organizmu człowieka, czyli m.in. darowizny na rzecz klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie organizacji zawodów sportowych”,

– cele ochrony zdrowia – rozumiało: „(…) środki przeznaczone dla ośrodków zdrowia, zakup lekarstw oraz korzystanie z opieki lekarskiej”,

– cele pomocy społecznej – rozumiało: „(…) środki przeznaczone na cele wynikające z ustawy o pomocy społecznej”. Zgodnie z art. 3 ustawy z 29.11.1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.), pomoc społeczna udzielana jest osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, upośledzenia fizycznego i umysłowego, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej,

– cele rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów – rozumiało: „(…) środki przeznaczone na cele wynikające z ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych”. Aktualnie mają tutaj zastosowanie przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z 27.8.1997 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.),

– cele kultu religijnego – rozumiało: „(…) środki przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych”,

– działalność charytatywno-opiekuńczą- rozumiało: „(…) środki przeznaczone dla osób lub instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy”,

– cele bezpieczeństwa publicznego – rozumiało: „(…) kwoty darowizn dla jednostek organizacyjnych Policji i Straży Miejskiej”,

– cele obronności narodowej – rozumiało: „(…) kwoty darowizn dlajedno- stek organizacyjnych Wojska Polskiego”,

– cele ochrony środowiska – rozumiało: „(…) środki przeznaczone na cele wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska”. Ustawa z 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) w art. 3 pkt 13 precyzuje, że pod pojęciem tym należy rozumiałoć „podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej: ochrona ta polega w szczególności na: racjonal- nym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>