Członkowie spółdzielni – dalszy opis

Członkami spółdzielni mogą być również inne osoby mające kwalifikacje przydatne do pracy w spółdzielni. Oprócz członków spółdzielnia może zatrudniać także ich domowników. Spółdzielnia poza członkami i domownikami, może zatrudniać, stosownie do swoich potrzeb, również inne osoby na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.

Członkowie spółdzielni wynagradzani są za pracę w formie udziału w dochodzie podzielnym stosownie do wkładu ich pracy. Domownikowi członka spółdzielni przysługuje wynagrodzenie za pracę według tych samych zasad, które mają zastosowanie przy wynagradzaniu członka spółdzielni, chyba że w umowie zastrzeżono inny sposób wynagradzania.

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne mogą prowadzić działalność poza- 48 rolniczą. Dochody z tego rodzaju działalności objęte są przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa zwalnia jednak z opodatkowania tę część dochodów z działalności pozarolniczej, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenie członków spółdzielni i ich domowników (art. 17 ust. 1 pkt 15 PDOPrU). Ta sama zasada ma zastosowanie do dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W piśmie z 19.12.1994 r. (P03-HS-722-681/94, Biul.Skarb. 1995/5/18) MinFin wyjaśnił, że wynagrodzenie za pracę członków spółdzielni oraz ich domowników „może być dokonywane również w formie premii i nagród, ustalanych stosownie do wkładu pracy”. Zatem środki spółdzielni przeznaczone na te składniki wynagrodzenia również podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>