Członkowie spółdzielni

W razie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego. W takim przypadku, podatnik jest obowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę – w rozliczeniu zaliczki za miesiąc, w którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim miesiącu roku podatkowego – w zeznaniu rocznym.

Wynagrodzenia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną. Spółdzielnie tworzone są na podstawie ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.). Spółdzielnia, zgodnie z art. 1 ustawy, jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospo- darczą. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświato- wo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie wspomnianej ustawy, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu. Majątek spółdzielni jest prywatną własno- ściąjej członków.

Szczególnym rodzajem spółdzielni jest rolnicza spółdzielnia produkcyjna. Przedmiotem działalności rolniczej spółdzielni produkcyjnej jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa rolnego oraz działalności na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych członków. Spółdzielnia może również prowadzić inną działalność gospodarczą. Członkami spółdzielni mogą być rolnicy będący:

– 1) właścicielami lub posiadaczami samoistnymi gruntów rolnych,

– 2) dzierżawcami, użytkownikami lub innymi posiadaczami zależnymi gruntów rolnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>