Dalsze użytkowanie

Po zakończeniu umowy leasingu strony mogą zawrzeć kolejną umowę o użytkowanie przedmiotu leasingu. Opłaty wynikające z kolejnej umowy mogą być ustalone przez strony na dowolnym poziomie, bez ryzyka zakwestionowania warunków umowy, jako odbiegające od rynkowych, o ile spełnione są następujące przesłanki:

– pierwotna umowa spełniała warunki określone w art. 17f ust. 1,

– kolejna umowa dotyczy tego samego przedmiotu,

– obie umowy zostały zawarte przez te same strony.

Jeżeli nie zostanie spełniony chociażby jeden z powyższych warunków, nie ma podstaw do zastosowania w kolejnej umowie warunków odbiegających od rynkowych. Przeniesienie własności po upływie okresu umowy:

– 1. Jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 17f ust. 1, i po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na osobę trzecią własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem umowy, oraz wypłaca korzystającemu z tytułu spłaty ich wartości uzgodnioną kwotę:

– 1) przy określaniu przychodu ze sprzedaży stosuje się przepisy, o których mowa w art. 12-14,

– 2) do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków poniesionych przez finansującego na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowiących przedmiot umowy: kosztem są jednak te wydatki pomniejszone o spłatę wartości początkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7.

– 2. Kwota wypłacona korzystającemu stanowi koszt uzyskania przychodów u finansującego i jest przychodem korzystającego w dniu jej otrzymania.

Sprzedaż przedmiotu leasingu osobie trzeciej i kwota wypłacona korzystającemu

Jeżeli po zakończeniu podstawowego okresu leasingu finansujący sprzeda przedmiot leasingu osobie trzeciej, i w związku z tym wypłaci korzy- stającemu z tytułu spłaty jego wartości umówioną kwotę, cena sprzedaży powinna być określona na zasadach rynkowych. Jest to konsekwencją przewidywanej przez komentowany przepis zasady, iż przy określaniu przychodu finansującego z tytułu takiej sprzedaży stosuje się przepisy art. 12-14 PDOPrU. Przepisy te również wskazują, iż moment powstania przychodu u finansującego powinien być określany na zasadach ogólnych – zgodnie z art. 12 ust. 3a PDOPrU.

Sprzedaż przedmiotu leasingu osobie trzeciej powinna zostać dokonana na 2 warunkach rynkowych. Finansujący uzyskuje z takiej transakcji przychód w wysokości otrzymanej ceny, o ile cena nie odbiega od wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży. Kosztem uzyskania przychodów będzie natomiast różnica pomiędzy ceną nabycia lub kosztem wytworzenia oraz spłatą wartości początkowej dokonaną przez korzystającego w trakcie umowy leasingu.

Kwota wypłacona korzystającemu z tytułu spłaty wartości przedmiotu 3 leasingu, którego amortyzacji dokonywał korzystający, nie jest w żaden sposób określona przez przepisy PDOPrU – w przeciwieństwie do art. 17d ust. 1 pkt 2. Kwota ta w całości stanowi koszt uzyskania przychodów finansującego i odpowiednio przychód korzystającego – w momencie faktycznej zapłaty (otrzymania). Grunty:

– 1. Jeżeli przedmiotem umowy leasingu zawartej na czas oznaczony są grunty, a suma ustalonych w niej opłat odpowiada co najmniej wartości gruntów równej wydatkom na ich nabycie – do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych w tej umowie, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie tej umowy z tytułu używania przedmiotu umowy, w części stanowiącej spłatę tej wartości: przepis art. 17f ust. 2 stosuje się odpowiednio.

– 2. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego lub osobę trzecią własność gruntów będących przedmiotem tej umowy, albo oddaje je korzystającemu do dalszego używania, do ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów stron umowy przepisy art. 17g i art. 17h stosuje się odpowiednio.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>