Darowizna – dalszy opis

Zdanie to NSA potwierdził w wyroku z 22.3.2000 r. (SA/Sz 351/99, LEX 41538) stwierdzając m.in.: „Obdarowanym był szpital i na konto szpitala wpłynęła darowana przez spółkę kwota. W tym momencie zrealizowane zostały warunki zawarte w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem zrealizowany został cel darowizny, gdyż środki pieniężne przeznaczone zostały na ochronę zdrowia. Bez znaczenia z punktu zapisu ustawowego jest to, czy szpital przeznaczył otrzymaną kwotę na zakup stabilizatora dla wskazanej przez spółkę, czy też dla innej osoby. Istotne jest, że otrzyma! darowiznę na cel określony w ustawie, który mógł być zrealizowany poprzez zakup stabilizatora dla konkretnej osoby i w ten sposób Szpital uzyskał dodatkowe środki, które przeznaczył na pomoc innym chorym, którzy nie byli w stanie z własnych środków ustanowić darowizny na rzecz szpitala, a wymagali leczenia”.

Ustawa nie narzuca sposobu przekazania darowizny. Można zrobić to bezpośrednio, ofiarowując ją podmiotom samodzielnie wykonującym działalność w zakresie społecznie użytecznych celów, jak też podmiotom jedynie pośredniczącym w dystrybucji środków na takie cele. Można także zastrzec w umowie darowizny przekazanie jej na rzecz konkretnej osoby czy sprawy. Istotne jest natomiast, że umowa darowizny dochodzi do skutku poprzez wydanie przedmiotu darowizny i przeniesienie praw własności na obdarowanego.

Przedmiotem darowizny mogą być pieniądze, wartości pieniężne, prawa 5 majątkowe, zwolnienie z długu, ruchomości lub nieruchomości. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych rozszerza cywilistyczne pojęcie darowizny także o świadczenie bezpłatnych usług na rzecz obdarowanego. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary lub usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, do wartości darowizny wlicza się również ten podatek obliczony według właściwej stawki, tj. 3%, 7% lub 22% – limit odliczeń obejmuje darowizny łącznie z naliczonym podatkiem od towarów i usług, o ile darowizna podlega temu podatkowi (tj. wtedy, gdy przedmiot darowizny nie jest zwolniony na mocy § 67 VATWykR).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>