Darowizna z zastrzeżeniem polecenia

Do końca 2003 r. ustawa nie zawierała regulacji dotyczącej dokumentowania darowizn, które byłyby analogiczne do regulacji zawartych w art. 26 ust. 7 PDOFizU. Praktyka wypracowała więc stanowisko, że dowodem potwierdzającym fakt dokonania darowizny, jest wszystko, co prawo podatkowe dopuszcza jako dowód w postępowaniu. Tak więc zasadne było posiłkowanie się art. 180 § 1 OrdPU, który stanowi, że za dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem dokonania darowizny mogą być księgi podatkowe oraz inne dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin. Tak więc brak umowy darowizny nie stanowi przeszkody do uznania jej za dokonaną, jeżeli z innych dokumentów lub okoliczności wynika, że miała ona miejsce.

Od 1.1.2004 r. do komentowanego artykułu został dodany ust. lc, zgodnie z którym odliczenia od podatku darowizn można dokonać tylko wtedy, gdy wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W przypadku darowizny innej niż pieniężna darczyńca musi legitymować się dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego ojej przyjęciu.

Specyficznym rodzajem umowy darowizny jest darowizna z zastrzeżeniem polecenia. Na mocy takiej umowy obdarowany zostaje zobligowany do wykonania określonych działań lub też do zaniechania wykonywania innych. Taką swoistą darowizną może być np. umowa sponsoringu, gdy obdarowany zobowiązany zostaje do umieszczenia w określonych miejscach symboli darczyńcy.

W przypadku takich umów należy jednak mieć na względzie, że w tak modyfikowanych darowiznach może dojść do świadczenia przez obdarowanego np. usług reklamowych na rzecz darczyńcy. W takim zaś przypadku nie ma już mowy o bezpłatnym świadczeniu kosztem swego majątku ze strony darczyńcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>