Darowizna

Darowizna jest pojęciem wywodzącym się z prawa cywilnego (art. 888-902 KC). Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Nieodpłatność darowizny oznacza, że darczyńca nie otrzymuje i nie oczekuje w przyszłości od obdarowanego żadnych rekompensat ani wzajemnych świadczeń. Darowizna jest więc odrębnym zdarzeniem i nie jest powiązana z innymi przejawami aktywności gospodarczej podatnika.

Zgodnie z KC nie będzie darowizną świadczenie na rzecz obdarowanego w przypadku, gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami Kodeksu. Nie będzie więc darowizną nieodpłatne świadczenie pozostające w związku z umową użyczenia, pożyczki, zlecenia, przechowania i poręczenia. Prawne pojęcie darowizny nie odnosi się także do jednostronnego zrzeczenia się prawa własności na rzecz gminy, Skarbu Państwa itp. (art. 179 KC).

Nie będzie także darowizną przeznaczenie środków na własną działalność podatnika, nawet jeżeli mieści się ona w zakresie przewidzianym dla darowizn. W odniesieniu do kategorii darowizn na cele wskazane w PożPiWolU, a do końca 2003 r. na cele społecznie użyteczne, wskazane bezpośrednio w PDOPrU, istotny jest fakt, że ustawodawca zezwala na dokonanie odliczeń niezależnie od sposobu i terminu ich wykorzystania przez obdarowanego. Oznacza to, że obdarowany nie jest zobligowany ani do wykorzystania darowizny w tym samym roku podatkowym, w którym ją otrzymał, ani do przeznaczenia jej na ten sam cel pożytku publicznego (społecznie użyteczny), który był wskazany w akcie darowizny. Fakt późniejszego wykorzystania darowizny przez obdarowanego na inne cele nie może powodować pozbawienia darczyńcy prawa do odliczenia darowizny, dokonanej naturalnie jedynie na cele określone w ustawie. Stanowisko takie zajął także NSA w wyroku z 3.9.1997 r. (SA/Sz 1760/96, ONSA 1998/2/71), stwierdzając, że:

„Okoliczność, czy osoba obdarowana spełnia warunki do przeznaczenia otrzymanej darowizny na wskazany przez darczyńcę cel określony ustawą podatkową, podlega kontroli organu podatkowego w ramach badania prawidłowości ustalenia podstawy opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego. Spełnienie tych warunków przesądza o zasadności odliczenia od dochodu dokonanej przez podatnika darowizny niezależnie od tego, czy darowizna ta rzeczywiście została przeznaczona przez obdarowanego na wskazany cel”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>