Definicja (zakładu) oddziału w PDOPrU i VATU

Zarówno przepisy PDOPrU jak i VATU nie zawierają autonomicznej definicji pojęcia oddziału. W tym zakresie ustawodawca odwołuje się do przepisów ustawy o rachunkowości. Z art. 9 w zw. z art. 1 ust. 2 w zw. z art. 28 PDOPrU oraz z art. 5 ust. 2 VATU wynika, że podstawą kwalifikacji jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jako oddziału osoby prawnej jest jej organizacyjne wyodrębnienie oraz samodzielne prowadzenie przez tę jednostkę ewidencji rachunkowej, stanowiącej podstawę dla ustalenia dochodu/straty i kwoty należnego podatku, jak również sporządzanie przez tę jednostkę odrębnych sprawozdań finansowych. Odwołanie się w ustawach podatkowych do pojęcia oddziału w rozumieniu RachU zapewnia jednolitą wykładnię tego pojęcia dla celów podatkowych. W zakresie ustalenia samodzielności podatkowej oddziału, tj. zdolności bycia podatnikiem danego podatku, ustawy te zawierają odmienne uregulowania. Artykuł 5 ust. 2 VATU stanowi o tym, że za zgodą urzędu skarbowego podatnikami VAT mogą być również zakłady (oddziały) osoby prawnej wykonujące czynności, o których mowa w art. 2 VATU, jeżeli samodzielnie sporządzają bilans. Dla potrzeb tej kategorii podatników VATU podaje także własną definicję sprzedaży jako odpłatne przekazywanie towarów oraz świadczenie usług innym zakładom (oddziałom) osoby prawnej samodzielnie sporządzającym bilans. Należy jednak pokreślić, że podmiotowość podatkowa oddziału (zakładu) w zakresie podatku od towarów i usług ma charakter wyjątkowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>