Deklaracja i płatność podatku

Podatnik, który spełnia wszystkie niezbędne kryteria i zdecyduje się na skorzystanie ze zwolnienia, jest obowiązany powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego pisemnie, składając odpowiednie oświadczenie w terminie do 20. dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego objętego zwolnieniem. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik ma obowiązek, według zasad ogólnych, złożyć zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu. Podatek należny wykazany w tym zeznaniu płatny jest w równych częściach w terminach płatności podatku należnego za 5 kolejnych lat podatkowych.

Utrata prawa do zwolnienia. Prawo do zwolnienia podatnik może utracić jeszcze w okresie korzystania zwolnienia lub w ciągu 5 kolejnych lat (art. 25 ust. 14 PDOPrU). W szczególności ma to miejsce gdy podatnik zostanie postawiony w stan likwidacji, zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, zmniejszy zatrudnienie o więcej niż 10%, osiągnie średnie przychody niższe 1000 euro miesięcznie lub będzie miał zaległości publicznoprawne.

W konsekwencji utraty prawa do zwolnienia podatnicy zobowiązani są do powrotu do ogólnych zasad rozliczeń podatkowych. Jeżeli utrata nastąpi przed terminem złożenia zeznania podatkowego za rok, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia, jest zobowiązany do składania kolejnych deklaracji oraz zapłaty zaliczek lub podatku należnego. W takiej sytuacji nie powstaje u podatnika zaległość podatkowa i nie musi naliczać odsetek za zwłokę za niewpłacone wcześniej (w okresie obowiązywania zwolnienia) zaliczki na podatek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>