Deklaracja podatkowa

Dochód uzyskany w wyniku przejęcia majątku spółki przejmowanej lub dzielonej należy zgłosić do urzędu skarbowego nie później niż do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał, czyli w terminie zapłaty ryczałtowego podatku. Zgłoszenia należy dokonać bez wezwania, na druku właściwej deklaracji (CIT-6A). Wzór takiej deklaracji – określa rozp. MF z 17.12.2002 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 1917 ze zm.).

W przypadku dochodu z podziału lub przejęcia spółki, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 PDOPrU, obowiązek dokonania rozliczenia z fiskusem z tego tytułu spoczywa na spółce przejmującej, czyli osiągającej dochód. Spółka zatem samodzielnie określa przychód i koszty jego uzyskania oraz składa odpowiednią deklarację i wpłaca na konto urzędu skarbowego właściwe kwoty.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. la. Zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się, jeżeli podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, złożą płatnikowi, najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności, oświadczenie, że przeznaczą dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych – na cele wymienione w tym przepisie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>