Deklaracje i informacje – dalszy opis

Na podstawie art. 25a PDOPrU w przypadku połączenia spółek, spółka przejmująca zobowiązana jest w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód wpłacić zryczałtowany podatek i przesłać w tym terminie deklarację do właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku uzyskania dochodu, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 PDOPrU, spółka przejmująca lub nowo zawiązana jest obowiązana przesłać deklarację do właściwego urzędu skarbowego w terminie wpłaty podatku, tj. do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód.

Rozporządzenie MinFin z 17.12.2002 r. w sprawie określenia wzorów, deklaracji, zeznania, informacji oraz oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1917 ze zm.), wprowadziło następujące rodzaje deklaracji, informacji, oświadczeń i zeznań:

– 1) deklarację o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty):

– a) CIT-2 – sporządzana przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,

– b) CIT-2 A – sporządzana przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,

– c) CIT-2B – sporządzana przez „podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, utworzoną na podstawie art. la ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 142, poz. 704)”,

– 2) CIT-2/O – informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku,

– 3) CIT-S – informacja o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,

– 4) CIT-5 – oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

– 5) CIT-6 – deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

– 6) CIT-11 – deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6A,

– 7) CIT-6A- deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

– 8) CIT-7 – informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

– 9) CIT-9 – deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców,

– 10) CIT-10 – deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zagraniczna osoba prawna),

– 11) zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty):

– a) CIT-8 – sporządzane przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,

– b) CIT-8A – sporządzane przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,

– c) CIT-8B – sporządzane przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, utworzoną na podstawie art. la ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 142, poz. 704),

– 12) IFT-2 – informacja o wysokości przychodu (dochodu) i pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych niemających w Polsce siedziby,

– 13) CIT-8/0 – informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>