Deklaracje i informacje

Artykuł 25 ust. 1 PDOPrU stanowi, że podatnicy są obowiązani m.in. 2 składać miesięczne deklaracje o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne. Deklaracje te powinny być składane bez wezwania.

W przypadku podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę wpłacania zaliczek, opisaną w art. 25 ust. 6 PDOPrU, obowiązek składania deklaracji został wyłączony. Do 31.12.2002 r. na podstawie art. 25 ust. 7 pkt 4 podatnicy składali deklarację zaliczkową tylko raz w roku podatkowym, do dnia miesiąca, następującego po 6 miesiącach trwania tego roku. W deklaracji tej podatnicy podawali dane o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego do dnia, w którym upłynęło sześć miesięcy roku podatkowego.

W przypadku miesięcznych deklaracji na podatek dochodowy oraz deklaracji składanych jednorazowo po sześciu miesiącach trwania roku po- datkowego wykorzystywany był odpowiednio formularz CIT-2 oraz CIT-2P. Z 1.1.2003 r. ustawodawca zniósł całkowicie obowiązek składania deklaracji miesięcznych w przypadku podatników, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Podatnicy ci obowiązani są tylko do złożenia zeznania rocznego bez obowiązku składania deklaracji po sześciu miesiącach trwania roku podatkowego. Zmiana ta została wprowadzona ustawą z 27.7.2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 141, poz. 1179).

Zgodnie z art. 26 ust. 3 PDOPrU, płatnicy, zobowiązani do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat należności określonych w art. 21 ust. 1 i art. 22, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, obowiązani są przesłać urzędowi skarbowemu deklarację, a podatnikowi – informację o pobranym podatku, sporządzone według wzorów ustalonych w rozporządzeniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>