Długotrwały leasing kapitałowy

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje możli- 7 wość skorzystania przez podatnika z prawa do przyspieszonej amortyzacji niektórych leasingowanych środków trwałych, o ile umowa leasingowa spełnia szereg warunków. Podatnik może amortyzować środki trwałe według zasad szczególnych, jeżeli:

– 1) zawarł umowę leasingu kapitałowego, tzn. leasingowane składniki majątkowe zostały zaliczone, zgodnie z przepisami rozdziału 4a, do majątku korzystającego,

– 2) umowa ta dotyczy środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 KŚT,

– 3) umowa ta zawarta została na okres co najmniej 60 miesięcy,

– 4) umowa leasingu kapitałowego środków trwałych została zawarta z ich właścicielem lub współwłaścicielami środków.

Po spełnieniu powyższych warunków podatnik może ustalić stawki amortyzacyjne w proporcji do okresu wynikającego z umowy, tzn. dokonać całkowitej amortyzacji środków trwałych w okresie trwania umowy.

W przypadku środków trwałych o krótszym okresie amortyzacji niż okres trwania umowy stosuje się stawki z Wykazu stawek amortyzacyjnych. Stawki te mogą zostać podwyższone lub obniżone po spełnieniu przesłanek z art. 16i do 16k.

Skutki zmiany, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy leasingu kapitałowego. Jeżeli nastąpi zmiana, wygaśnięcie lub rozwiązanie umów leasingu, na 8 podstawie których amortyzacji dokonywał korzystający, i w związku z tym nie zostanie przeniesiona na leasingobiorcę własność środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do odpłatnego korzystania, właściciel przejmując te środki, określa ich wartość początkową, zgodnie z art. 16g PDOPrU, przed zawarciem pierwszej umowy o odpłatnym korzystaniu. Następnie wartość tę pomniejsza o kwotę odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przez leasin- gobiorcę. W przypadku, gdy korzystający nie dokonywał odpisów amortyzacyjnych, właściciel pomniejsza wartość początkową o kwotę odpisów amortyzacyjnych, jakich należałoby dokonać przy zastosowaniu stawek z Wykazu stawek amortyzacyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>