Dochody fundacji – dalszy opis

Statut fundacji ustala fundator, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

Nieodzownym elementem statutu, mającym również znaczenie w za- 18 kresie prawa podatkowego, są postanowienia dotyczące majątku fundacji. Oddzielenie składników majątku przeznaczonych na cele statutowe, od tych przeznaczonych na działalność gospodarczą, prowadzi do zupełnie odrębnej kwalifikacji podatkowej dochodów na nie wydatkowanych. Przepis art. 17 ust. Ib PDOPrU traktuje bowiem przeznaczenie dochodu na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizacją celów wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na równi z jego wydatkowaniem na te cele, co w konsekwencji oznacza zwolnienie tej części dochodu z opodatkowania.

Pojęcie majątku jest ściśle powiązane z celem fundacji oraz jej 19 trwałością. Składniki majątkowe deklarowane w oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji są przeznaczone na realizację celów fundacji. Składnikami majątkowymi mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane na własność rzeczy ruchome i nieruchomości, prawa rzeczowe oraz różnorakie wierzytelności. Po zarejestrowaniu fundacji w skład majątku wchodzą nie tylko składniki funduszu założycielskiego, ale i środki finansowe, ruchomości oraz nieruchomości nabyte po zarejestrowaniu. Z reguły odpowiednie postanowienia statutu zaliczają do składników majątku fundacji – oprócz funduszu założycielskiego – daro- wizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje, dochody ze zbiórek i imprez publicznych, dochody z majątku nieruchomego oraz dochody z działalności gospodarczej (o ile fundacja takową prowadzi). Fundacja może również być udziałowcem spółek, uzyskując w ten sposób dochody na prowadzenie działalności statutowej. Można postawić pytanie, czy posiadanie przez fundację udziałów w spółce stanowi prowadzenie działalności gospodarczej. Z definicji ujętej w ustawie z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 zezm.) działalnością gospodarcząjest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Nie można więc uznać, że posiadanie przez fundację udziałów czy akcji jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, uwzględniając fakt, że fundacja mogła wejść w ich posiadanie nie poprzez ich zakup, ale np. otrzymała je od fundatora.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>