Dochody fundacji

Według definicji zawartej w Słowniku języka polskiego PWN 1996 r. fundacja jest instytucją, której podstawąjest majątek przeznaczony przez jej założycieli na określony cel (dobroczynny, kulturalny). W ustawie z 6.4.1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) brak jest definicji pojęcia fundacji. Fundacja jest osobą prawną wpisaną do rejestru prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. W art. 1 tej ustawy wskazane są cele, dla których fundacja może być ustanowiona, a jest nimi realizacja zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i opieka nad zabytkami.

Cele podlegające zwolnieniu, wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, różnią się częściowo od celów społecznie użytecznych, dla których fundacja może być ustanowiona. Fundacja może bowiem działać w zakresie szerszym niż cele ujęte w przepisach podatkowych. Warunkiem zastosowania zwolnienia jest tożsamość celów określonych w statucie fundacji i w ustawie podatkowej. Zakres celów wykraczający poza te wymienione w ustawie podatkowej spowoduje, że dochody na nie przeznaczone będą opodatkowane na zasadach ogólnych. Problem zbieżności celów został omówiony w punkcie dotyczącym zwolnień z art. 17 ust. 1 pkt 4 PDOPrU.

Oprócz celów społecznie użytecznych ustawodawca przyznał fundacji, w art. 5 ust. 5 ustawy o fundacjach, prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji jej celów. Uzyskane z działalności zyski fundacja powinna przekazać na realizację swoich zadań statutowych. Działalność gospodarcza fundacji może być prowadzona w sposób bezpośredni lub pośredni np. poprzez utworzoną spółkę lub posiadanie udziałów czy akcji.

Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą. Działalność fundacji opiera się na podstawie przepisów ustawy o fundacji i statutu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>