Dochody kościelnych osób prawnych i spółek przez nie tworzonych

Kościół lub inny związek wyznaniowy uzyskuje osobowość prawną, zgodnie z art. 34 ustawy z 17.5.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319 ze zm.), z chwilą wpisu do rejestru

Tezę tę podtrzymał w wyroku z 4.6.2002 r. (III RN 127/01, MoPod 2002/7/2) zwykły skład SN, do którego Rzecznik Praw Obywatelskich złożył rewizję nadzwyczajną od orzeczenia NSA opartego na odmiennym założeniu.

„Uzasadnienie wyroku SN z 13.3.2002 r. opiera się na założeniu, że umieszczając dochód w papierach wartościowych Fundacja nie odstępowała od wcześniej zadeklarowanego organom podatkowym przeznaczenia go na wspieranie polskiej nauki. Wprost przeciwnie, owo przeznaczenie „ubezpieczała” w drodze lokaty zapewniającej przyrost środków, cały czas przeznaczonych na statutowe cele. Dochód z każdego roku podatkowego objętego niniejszą sprawą pozostaje ciągle – także w postaci papierów wartościowych – w stanie potencjalnego przeznaczenia na cele naukowe dopóty, dopóki nie zostanie „skonsumowany” tzn. rzeczywiście wydatkowany na przewidziane cele albo ewentualnie inne cele (…)”. kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto aktami prawnymi regulującymi zasady funkcjonowania kościelnych osób prawnych sąustawy regulujące stosunek państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych jak:

– 1) rozporządzenie z 22.3.1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nieposiadającego hierarchii duchownej (Dz.U. Nr 38, poz. 363 ze zm.),

– 2) ustawaz21.4.1936r. ostosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 30, poz. 241 ze zm.),

– 3) ustawa z 21.4.1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 30, poz. 240 ze zm.),

– 4) ustawa z 17.5.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.),

– 5) ustawaz4.7.1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. Nr 66, poz. 287 ze zm.),

– 6) ustawa z 13.5.1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 323 ze zm.),

– 7) ustawa z 13.5.1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 324 ze zm.),

– 8) ustawa z 30.6.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 481 ze zm.),

– 9) ustawa z 30.6.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 480 ze zm.),

– 10) ustawa z 30.6.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Me- todystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 479 ze zm.),

– 11) ustawa z 30.6.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolic- kiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 482 ze zm.),

– 12) ustawa z 20.2.1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 252 ze zm.),

– 13) ustawa z 20.2.1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 253 ze zm.),

– 14) ustawa z 20.2.1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 254 ze zm.),

– 15) ustawa z 20.2.1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 42, poz. 251 ze zm.).

Kościelnymi osobami prawnymi są m.in. parafie, diecezje, Caritas Polska, gminy żydowskie, Muzułmański Związek Religijny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>