Dochody narodowych funduszy inwestycyjnych

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 20 PDOPrU wolne od podatku są dochody narodowych funduszy inwestycyjnych pochodzące z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium RP, jak również z tytułu sprzedaży udziałów lub akcji spółek mających siedzibę na terytorium RP.

Fundusze inwestycyjne tworzone są na podstawie ustawy z 30.4.1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 ze zm.). Zgodnie z art. 3 ustawy, fundusze te tworzone są przez Skarb Państwa w formie spółek akcyjnych. Celem funduszy jest pomnażanie swojego majątku, w szczególności poprzez powiększanie wartości akcji spółek, w których fundusze są akcjonariuszami (art. 4 ustawy).

Dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych: patrz komentarz do art. 10. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: patrz komentarz do art. 4. Dochody Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników – zwolnienie na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4u PDOPrU. Podstawą utworzenia Funduszu są przepisy ustawy z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.).

Fundusz przeznaczony jest na finansowanie świadczeń z ubezpieczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz finansowanie bezpośrednich kosztów funkcjonowania Rady Rolników, która sprawuje nadzór nad działalnością Funduszu. Źródłem dochodów Funduszu są przede wszystkim składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz inne źródła, które należy każdorazowo wskazać w statucie Funduszu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>