Dochody organizacji

Składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. Jednym ze źródeł finansowania organizacji politycznych, społecznych i zawodowych są składki członkowskie płacone przez członków tych organizacji. Artykuł 17 ust. 1 pkt 13 PDOPrU zwalnia te dochody z opodatkowania. Zwolnienie to obowiązuje jedynie do 31.12.2004 r. Warunkiem zwolnienia jest przeznaczenie przez organizację otrzymanych składek na dowolny cel, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Przepis nie przewiduje innych ograniczeń, zarówno odnośnie przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków, jak i co do terminu ich wydatkowania.

Wątpliwości nasuwały się w przypadku odsetek uzyskanych przez organizacje od otrzymanych składek członkowskich. „Odsetki od kwot wpłaconych przez członków składek, ulokowanych zarówno na rachunku bieżącym, jak i na lokatach terminowych, są przychodem z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy” stwierdziło MF w piśmie z 30.5.1996 r. (PO 3/IP-722-228/96, Biul.Skarb. 1996/6/28). Oznacza to, że odsetek od składek nie można objąć zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 13.

Zwolnienie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt4.’ Zwolnieniem od podatku 12 dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 PDOPrU objęte są dochody podatników, których celem statutowym jest następująca działalność:

– naukowa,

– naukowo-techniczna,

– oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,

– kulturalna,

– w zakresie: kultury fizycznej i sportu,

– ochrony środowiska,

– wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,

– dobroczynności,

– ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

– rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz

– kultu religijnego.

Dochody organizacji – dalszy opis

Realizującymi cele społecznie użyteczne wymienione w komentowanym przepisie mogą być podmioty takie, jak np. fundacje, stowarzyszenia czy inne jednostki organizacyjne, z wyłączeniem (art. 17 ust. 1 c PDOPrU):

– przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni i spółek prawa handlowego oraz spółek prawa cywilnego, z wyłączeniem spółek, o których mowa w art. 74 ustawy z 25.7.1985 r. o jednostkach badawczo-rozowojowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 ze zm.),

– przedsiębiorstw komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów,

– zakładów budżetowych i innych jednostek organizacyjnych nie- mających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokojenie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego. Zwolnienie dotyczy tej części uzyskanych dochodów, która jest przeznaczona na cele wymienione w komentowanym przepisie. Zwolnienie nie ma zastosowania, zgodnie z art. 17 ust. 1 a pkt 2 PDOPrU, jeżeli uzyskane przez podatnika dochody, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowane są na inne cele niż określone zwolnieniem.

Warunki stosowania zwolnień dochodów podmiotów wymienionych w art. 17 zostały określone zarówno w poszczególnych punktach ust. 1 art. 17, jak i w ust. Ib tego artykułu. Dochód takiego podmiotu będzie zwolniony od podatku dochodowego, jeżeli, po pierwsze: zostanie przeznaczony na cele określone w tych przepisach, a po drugie: wydatkowany – bez względu na termin – na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu. Podstawową przesłanką stosowania zwolnień jest przeznaczenie dochodu na cele społecznie użyteczne określone w tych przepisach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>