Dochody pochodzące z gospodarki mieszkaniowej

Omówione w tym rozdziale zwolnienia obowiązują do 31.12.2004 r. Dochody spółdzielni mieszkaniowych. Artykuł 17 ust. 1 pkt 4f PDOPrU zwalnia z opodatkowania dochody spółdzielni mieszkaniowych, o ile przeznaczone zostaną na określone w statucie cele, poza działalnością gospodarczą. W szczególności ustawa wymienia dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Przepisy prawne dotyczące spółdzielni mieszkaniowych zostały określone w art. 204-239 ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.). Prawo spółdzielcze stanowi, że przedmiotem działalności spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków spółdzielni i ich rodzin (cele statutowe). Statut spółdzielni powinien określać w jakich formach realizuje ona te zadania.

Zasoby mieszkaniowe spółdzielni mieszkaniowej to lokale mieszkalne stanowiące przedmiot własności lub samoistnego posiadania danego członka spółdzielni. Dochodami spółdzielni mieszkaniowych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi sąm.in. kwoty uzyskane z tytułu czynszu, a także opłat za energią cieplną, wodę, odbiór nieczystości czy antenę zbiorczą.

Pod pojęciem „utrzymanie zasobów mieszkaniowych” mieszczą się wydatki związane z remontami budynków jak i koszty bieżącej eksploatacji. (Działalność gospodarcza patrz: komentarz do art. 12 PDOPrU). Jeżeli część dochodów spółdzielni przeznaczona została na cele inne niż wymienione w zwolnieniu, to dochód w tej części podlegać będzie opodatkowaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>