Dochody pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej cz. II

Definicję działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera art. 2 ust. 2. Zgodnie z tym przepisem, działalnością rolniczą jest ogólnie produkcja roślinna i zwierzęca. Dochody z produkcji rolniczej nie podlegają przepisom komentowanej ustawy. Wyjątek stanowią działy specjalne produkcji rolnej, określone w art. 2 ust. 3 PDOPrU. Dochody z tego rodzaju działalności opodatkowane są podatkiem dochodowym, na równi z działalnością gospodarczą.

Aby podatnik miał prawo do zwolnienia od opodatkowania dochodu przeznaczonego na działalność rolniczą, jego przychody, w roku poprzedzającym bieżący rok, ze wszystkich rodzajów działalności muszą mieć określoną strukturę, a mianowicie co najmniej 60% ogółu przychodów musi stanowić przychód z działalności rolniczej obliczony w następujący sposób: przychód z działalności rolniczej zgodnie z art. 12-14 PDOPrU + wartość surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego przychód z działalności rolniczej

Ministerstwo Finansów w piśmie z 7.10.1996 r. (PO 3-722-688/WK/96, Biul.Skarb. 1997/1/25), wyjaśniło, że: „do przetwórstwa rolnego i spożywczego zaliczane są również wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego, winiarskie i piwowarskie. Mając na uwadze, że powyższy przepis art. 17 ust. i pkt 4e ustawy nie ogranicza zakresu pojęcia »przetwórstwo rolne i spożywcze« do określonej grupy wyrobów – zatem wartość zużytych surowców pochodzących z własnej produkcji (np. zboża) do produkcji wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego (np. surówki spirytusowej), winiarskiego oraz piwowarskiego – wpływa na powiększenie przychodów z działalności rolniczej przy ustalaniu 60% wskaźnika udziału przychodów z tej działalności w przychodach osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>