Dochody pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej

Dochody z działalności pozarolniczej. Przychody z działalności rolni- 43 czej, z wyłączeniem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W określonych przypadkach podatnicy, osiągający równocześnie dochody z działalności rolniczej i pozarolniczej, mogą uzyskać zwolnienie z opodatkowania dochodu z działalności pozarolniczej. Aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e PDOPrU, muszą być spełnione następujące warunki:

– podatnik prowadzi jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą (lub działy specjalne produkcji rolnej) oraz działalność rolniczą,

– podatnik osiąga dochody z działalności gospodarczej pozarolniczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej,

– w roku poprzedzającym rok podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej stanowił co najmniej 60% ogółu przychodów.

Podatnicy spełniający wyżej przytoczone warunki mają prawo nie opodatkowywać tej części dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, którą przeznaczyli na działalność rolniczą. Oba rodzaje działalności muszą być prowadzone przez jeden podmiot podatku dochodowego.

O ile, aby móc skorzystać ze zwolnienia, podatnik musi osiągać dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produk- cj i rolnej, to nie ma znaczenia bieżący wynik z działalności rolniczej. Zwolnienie to znajduje zastosowanie zarówno w roku, gdy działalność rolnicza przynosi dochód, jak i w sytuacji, kiedy koszty tej działalności przewyższają jej przychody, a więc wykazywana jest strata.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>