Dochody podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym

Jeżeli umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną, nie zwalnia dochodu kapitałowego uzyskanego za granicą z opodatkowania w Polsce, nie oznacza to w każdym przypadku opodatkowania dochodu z odsetek, udziału w zyskach, należności licencyjnych na zasadach dotyczących zysków kapitałowych, czyli w sposób zryczałtowany.

Należy zauważyć, że umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu z reguły przewidują pewien wyjątek od zasady preferencyjnego opodatkowania w państwie źródła należności pochodzących z wymienionych powyżej tytułów. Jeśli odbiorca odsetek, opłat licencyjnych lub dywidendy mający siedzibę w jednym umawiającym się pań- stwie ma zakład w drugim umawiającym się państwie, z którego pochodzą należności wypłacane z tych tytułów i zarazem:

– roszczenia, w związku z którymi wypłacane są odsetki,

– prawa albo wartości majątkowe, za które płaci się opłaty licencyjne lub

– udział, z posiadaniem którego wiąże się wypłata dywidendy rzeczywiście należą do zakładu lub wiążą się z jego działalnością to należności z powyższych tytułów są opodatkowane w państwie, w którym położony jest zakład, tak jak zyski z przedsiębiorstw, czyli na zasadach ogólnych. Szerzej na temat definicji zakładu patrz komentarz do art. 3 PDOPrU.

Zasadąjest, że dochody podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce z zakładu położonego za granicą będą opodatkowane za granicą. Ponieważ dopuszczenie do opodatkowania w państwie źródła części dochodu przedsiębiorstwa, jaki jest uzyskany za pośrednictwem zakładu położonego za granicą, nie oznacza braku opodatkowania tego samego dochodu w Polsce, w każdym przypadku należy sięgnąć do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z reguły w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, w państwie siedziby stosuje się metodę zwolnienia, o której szerzej w komentarzu do art. 17 PDOPrU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>