Dochody przywięziennych zakładów pracy

Zatrudnianie więźniów 75 odbywa się na zasadach określonych w przepisach ustawy z 28.8.1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz.U. Nr 123, poz. 777 ze zm.). Zatrudnianie osób pozbawionych wolności powinno mieć na celu przede wszystkim pozytywne oddziaływanie na ich postawy oraz resocjalizację. Miejscem zatrudnienia są tworzone przy zakładach karnych przywięzienne zakłady pracy, które mogą prowadzić również działalność gospodarczą.

Artykuł 6 ustawy z 28.8.1997 r. w powiązaniu z art. 17 ust. 1 pkt 29 PDOPrU zwalnia do końca 2004 r. od podatku dochodowego od osób prawnych dochody uzyskane przez przywięzienny zakład pracy. Dochody te wolne są od podatku, jeżeli w przywięziennym zakładzie pracy średnioroczne zatrudnienie osób pozbawionych wolności, w przeliczeniu na pełne etaty, w poprzednim roku wynosiło co najmniej 50% ogółu zatrudnionych.

Zwolnieniem objęte są dochody przywięziennego zakładu pracy w tej części, od której co najmniej 25% równowartości należnego podatku do- chodowego zostanie przekazane na Scentralizowany Fundusz Rozwoju Centralnego Zarządu Służby Więziennej. W przypadku gospodarstw pomocniczych działających przy zakładach karnych, będących również przywięziennymi zakładami pracy, zwolnienie dotyczy analogicznych kwot, z tym że przekazywane są one na środki specjalne Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>