Dochody spółdzielczych związków rewizyjnych

Spółdzielcze związki 34 rewizyjne mogą być utworzone na podstawie ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.). Według art. 240 § 1, spółdzielnie mogą zakładać związki rewizyjne i przystępować do takich związków. Liczba założycieli związku rewizyjnego nie może być mniejsza niż dziesięć. Związek rewizyjny nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS i działa na podstawie ww. ustawy oraz statutu. Rejestr związków rewizyjnych prowadzi Krajowa Rada Spółdzielcza. Celem związku rewizyjnego jest zapewnienie zrzeszonym w nim spółdzielniom pomocy w ich działalności statutowej. Do zadań związku rewizyjnego należy:

– 1) przeprowadzanie lustracji zrzeszonych spółdzielni,

– 2) prowadzenie na rzecz zrzeszonych spółdzielni działalności instruktażowej, doradczej, kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i wydawniczej,

– 3) reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec organów administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego,

– 4) reprezentowanie zrzeszonych spółdzielni za granicą,

– 5) inicjowanie i rozwijanie współpracy między spółdzielniami oraz współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi,

– 6) wykonywanie innych zadań przewidzianych w Prawie spółdzielczym oraz statucie.

Wolne od podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6a PDOPrU, są do 31.12.2004 r. dochody spółdzielczych związków rewizyjnych w części przeznaczonej na cele statutowe. Dochody przeznaczone na działalność gospodarczą nie podlegają takiemu zwolnieniu.

Dochody komitetów wyborczych. Do 31.12.2004 r., na mocy art. 17 ust. 1 pkt 6b, zwolnione są dochody komitetów wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do najważniejszych instytucji państwowych – na urząd Prezydenta, do Sejmu i Senatu oraz instytucji samorządowych – rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta. Wybory na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbywają się zgodnie z przepisami ustawy z 27.9.1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.): wybory do Sejmu i Senatu regulują przepisy ustawy z 12.4.2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 ze zm.): wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw przebiegajązgodnie z regulacjami ustawy z 16.7.1 998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 ze zm.) zaś wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta przeprowadzane są na podstawie ustawy z 20.6.2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 ze zm.). Powyższe ustawy zawierają zapisy dotyczące finansowania kampanii wyborczych i wszystkie zawierają przepis, że komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować zgromadzone środki jedynie na cele związane z wyborami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>